ตารางการใช้ห้องประชุม
ประจำวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ห้องประชุม พระยาศรีวิสารวาจา

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์ติดต่อ)
09:30-12:00 ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อวิพากษ์แผนกลยุทธ์ 30 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อภิญญา เทพสถิตย์ ( 1401)

ห้องประชุม บัวเรศ คำทอง

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์ติดต่อ)
**ไม่พบรายการจอง

ห้องประชุม ประเสริฐ รุจิรวงศ์

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์ติดต่อ)
08:00-12:00 สรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ 13 กองบริหารงานบุคคล จักรินทร์ ( 1119)
13:30-16:30 จัดทำ SAR สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุติมาดี สุวรรณทะ ( 1408)

ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์ติดต่อ)
15:30-16:30 ติดตามความก้าวหน้างานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 10 กองคลัง พัทยา คำมุงคุณ ( 943136)

ห้องประชุม อาวุธ ศรีศุกรี

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์ติดต่อ)
10:00-11:00 เปิดซองและพิจารณาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุม 8 กองคลัง จิราพร เมืองมูล ( 3136)

ห้องประชุม ยงยุทธ สัจจวาณิชย์

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์ติดต่อ)
**ไม่พบรายการจอง