Untitled Document
เมนูงานสารบรรณและธุรการ
ลิงค์หน่วยงานภายในกองกลาง
ลิงค์หน่วยงานภายในสำนักงานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานสารบรรณและธุรการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ::
งานสารบรรณและธุรการ สำนักงานมหาวิทยาเชียงใหม่
หน่วยธุรการ

 งานการเงิน

1. การจัดทำและควบคุมงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย
2. การควบคุมดูแลเงินทดรองราชการหมุนเวียน
3. การทดรองจ่ายหมุนเวียนด้วยเงินสด
4. เงินทดรองราชการจากกองคลัง เพื่อทดรองจ่ายในงานเฉพาะกิจที่ต้องใช้เงิน
5. การจัดทำและควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร งบทดลอง และอื่น ๆ
6. การจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
7. การจัดทำฎีกา
8. การควบคุมเกี่ยวกับค่าบริการโทรสาร
9. สวัสดิการข้าราชการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ
10. เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว
11. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
12. ค่าเดินทางไปราชการ

 งานด้านบุคคล

1. ดำเนินการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาต่าง ๆ ของข้าราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย
2. ควบคุมดูแลการลาและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กองกลาง
3. การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของกองกลาง ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการของกองกลาง

 งานพัสดุ

1. รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย จัดซื้อ จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ในกรณีเร่งด่วน
2. บำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกลาง
3. ควบคุมดูแลห้องประชุม 2 และ 3
4. ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการของกองกลาง

 งานธุรการทั่วไป

1. ควบคุมหนังสือรับ-ส่ง และการออกเลขหนังสือของธุรการ
2. จัดทำหนังสือเวียน
3. ร่างหนังสือและโต้ตอบหนังสือที่ขอความร่วมมืองานธุรการ
4. การจัดเตรียมสิ่งของเพื่องานพิธีการต่าง ๆ
5. การจัดเลี้ยงในงานต่าง ๆ
6. ดูแลความสะอาดในสำนักงาน ห้องประชุม และห้องน้ำ
7. การให้บริการการใช้ห้องประชุม 2 และ 3

การจัดเวรประจำอาคารตึกสำนักงานอธิการบดี

1. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
2. แยกข้าราชการระดับ 1-3 เป็นผู้อยู่เวร วันละ 1 คน
3. ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ยกเว้นผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้ตรวจเวรวันละ 1คน
4. แยกลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ เป็นผู้มาอยู่เวรคืนละ 1 คน โดยเรียงลำดับ  พยัญชนะ ร่วมกับข้าราชการระดับ 1-3 เพื่ออยู่เวร
5. สำหรับผู้อยู่และตรวจเวรหญิงปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้อยู่และตรวจเวรชาย เพียงแต่อยู่  กลางวันของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
6. จัดเวรเพื่อเสนอผู้บริหารลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยทุกเดือน
7. แจ้งเวียนทุกกองในสำนักงานอธิการบดีเพื่อรับทราบการอยู่เวร
8. หากมีการรายงานเกี่ยวกับการอยู่เวรก็ดำเนินการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น กอง ไหนไม่ได้ปิดประตู หน้าต่างหรือไฟฟ้าจุดไหนมืดจะทำเป็นหนังสือแจ้ง กองที่รับผิดชอบทราบ และดำเนินการต่อไป
9. นำใบรายงานการอยู่เวรเสนอผู้บริหารทุกวัน


:: วิสัยทัศน์กองกลาง ::
พัฒนาการบริการอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

vacation rental
Last update::
Tue 7/3/12 14:41


File 'c:\mysql\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 22) Character set '#18' is not a compiled character set and is not specified in the 'c:\mysql\share\charsets\Index' file
 Font [.rar] post: 01/12/10
ข่าวหนังสือพิมพ์
รายงานข้อมูลประจำวัน
ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | มติชน | เดลินิวส์ | ข่าวสด |
คม ชัด ลึก
| ผู้จัดการ | ประชาชาติ | แนวหน้า |
ฐานเศรษฐกิจ
| สยามรัฐ | กรุงเทพธุรกิจ |
บางกอกโพสต์
| โพสต์ทูเดย์

Entertrain
โทรทัศน์
Chiangmai 108 | Kapook.com |
Sanook.com
| Hunsa.com |
Thaihealth.or.th| Mthai.com|dek-d.com
|
Teenee.com| 365jukebox.com | balavi.com
 
งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [เข้าสู่ระบบ]
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 3013 - 14 โทรสาร 0 5321 7143, 0 5394 3002
พัฒนาและออกแบบโดย:: ขวัญชีวา กุณา Copy right © 2003 All Right Reserved.
Mail to:: gen-div@cmu.ac.th