ทะเบียนส่งหนังสือเวียน
งานสารบรรณและธุรการ สำนักงานมหาวิทยาลัยค้นหา (ที่หนังสือเวียน, จากหน่วยงาน, ถึงหน่วยงาน, เรื่อง)

ทะเบียนส่งหนังสือเวียน ของปี 2556

เลขทะเบียนรับ ที่หนังสือ/วันที่ จาก ถึง เรื่อง เจ้าของเรื่อง ที่หนังสือเวียน/วันที่ วิธีเวียน
หนังสือ
เอกสารแนบ ผู้ปฏิบัติ
5483/2556 ศธ 0517.12/1526
ลงวันที่ 17 เม.ย. 2556
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 "Health Inequity and ASEAN Economic Community: A Regional Perspective" ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 0630/2556
ลงวันที่ 09 พ.ค. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 10 พ.ค. 2556
5484/2556 ศธ 0210.07/862
ลงวันที่ 23 เม.ย. 2556
สถาบันการศึกษาทางไกล อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0631/2556
ลงวันที่ 09 พ.ค. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 10 พ.ค. 2556
5495/2556 -
ลงวันที่ 02 เม.ย. 2556
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด Health & Cuisine Chef Talent 2013 โดยนิตยสาร Health & Cuisine ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0632/2556
ลงวันที่ 10 พ.ค. 2556
เอกสาร เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 10 พ.ค. 2556
4537/2556 มสบ.222/2556
ลงวันที่ 05 เม.ย. 2556
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รองฯ ฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมฯ ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 2556 จีราวรรณ หนูคำปัน ศธ 6392(1 ) / ว 0621/2556
ลงวันที่ 09 พ.ค. 2556
เอกสาร เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 09 พ.ค. 2556
5403/2556 ศธ 0507(4)/ว 509
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2556
สกอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0603/2556
ลงวันที่ 07 พ.ค. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 08 พ.ค. 2556
5360/2556 ชม 0032.004/2278
ลงวันที่ 29 เม.ย. 2556
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ "อย่าหลงเชื่อง่าย" ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0602/2556
ลงวันที่ 07 พ.ค. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 08 พ.ค. 2556
5359/2556 กษ 0511.2/ว 567
ลงวันที่ 19 เม.ย. 2556
กรมประมง อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0601/2556
ลงวันที่ 07 พ.ค. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 08 พ.ค. 2556
5357/2556 ชม 0003/164
ลงวันที่ 22 เม.ย. 2556
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0600/2556
ลงวันที่ 07 พ.ค. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 07 พ.ค. 2556
5339/2556 ชม 0016/ว 881
ลงวันที่ 01 พ.ค. 2556
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 0599/2556
ลงวันที่ 07 พ.ค. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 07 พ.ค. 2556
5275/2556 ชม 0034/0718
ลงวันที่ 29 เม.ย. 2556
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ขอความร่วมมือสนับสนุนทอดผ้าป่าพุทธมณฑล ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0595/2556
ลงวันที่ 03 พ.ค. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 03 พ.ค. 2556
5306/2556 วท 5401/ว 2059/59
ลงวันที่ 27 มี.ค. 2556
สถาบันวิทยาการ สวทช. อธิการบดี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0596/2556
ลงวันที่ 03 พ.ค. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 03 พ.ค. 2556
5228/2556 ทก(สพธอ) 511.3/ว 314
ลงวันที่ 05 เม.ย. 2556
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 0589/2556
ลงวันที่ 01 พ.ค. 2556
เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 02 พ.ค. 2556
5235/2556 -
ลงวันที่ 28 เม.ย. 2556
สำนักงาน มช.(ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์) อธิการบดี ขอเชิญร่วมสร้างมหาวิทยาทานสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เสริมสร้างแสงสว่างแห่งชีวิต พรพิมล ใจมั่น ศธ 6392(1 ) / ว 0582/2556
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2556
เอกสาร เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 01 พ.ค. 2556
5074/2556 ชม 0017.3/ว 13907
ลงวันที่ 24 เม.ย. 2556
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคฯ การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 0581/2556
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 30 เม.ย. 2556
5049/2556 ศธ 0514.7.1.15/ว 364
ลงวันที่ 08 ก.พ. 2556
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดี ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0579/2556
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 30 เม.ย. 2556
5047/2556 ศธ 0520.101.1/0542
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2556
มหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดี ขอแจ้งรายนามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0575/2556
ลงวันที่ 29 เม.ย. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 29 เม.ย. 2556
4986/2556 ศธ 0506(2)/ว 257
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2556
สกอ. อธิการบดี ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0573/2556
ลงวันที่ 29 เม.ย. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 29 เม.ย. 2556
4992/2556 วท 6001/ว 418
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2556
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0574/2556
ลงวันที่ 29 เม.ย. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 29 เม.ย. 2556
F. 216/2556 ศธ 0506(3/ว 487
ลงวันที่ 25 เม.ย. 2556
สกอ. อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การจัดสัมมนาการรับประกันและประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้วยระบบ ASIC" จากสหราชอาณาจักร ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 0572/2556
ลงวันที่ 29 เม.ย. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 29 เม.ย. 2556
5058/2556 ศธ 0630.2/ว 0503
ลงวันที่ 22 เม.ย. 2556
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 0570/2556
ลงวันที่ 26 เม.ย. 2556
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 26 เม.ย. 2556
ก่อนหน้า1. . .28 29 30 31 32 . . .45 ถัดไปข้อมูลทั้งหมด 889 รายการ / 45 หน้า
งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 3013 - 14 โทรสาร 0 5321 7143, 0 5394 3002 
พัฒนาและออกแบบโดย:: ขวัญชีวา กุณา Copy right © 2003 All Right Reserved.
Mail to:: kwuan147@hotmail.com