ทะเบียนส่งหนังสือเวียน
งานสารบรรณและธุรการ สำนักงานมหาวิทยาลัยค้นหา (ที่หนังสือเวียน, จากหน่วยงาน, ถึงหน่วยงาน, เรื่อง)

ทะเบียนส่งหนังสือเวียน ของปี 2555

เลขทะเบียนรับ ที่หนังสือ/วันที่ จาก ถึง เรื่อง เจ้าของเรื่อง ที่หนังสือเวียน/วันที่ วิธีเวียน
หนังสือ
เอกสารแนบ ผู้ปฏิบัติ
23486/2555 ศธ 0538/ว 2749
ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1944/2555
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 02 ม.ค. 2556
23458/2555 พล 0007/ว 201
ลงวันที่ 29 พ.ย. 2555
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก อธิการบดี ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ณ จังหวัดพิษณุโลก ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1938/2555
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 28 ธ.ค. 2555
23403/2555 ศธ 64/ว 6184
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2555
มหาวิทยาลัยทักษิณ อธิการบดี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1934/2555
ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 27 ธ.ค. 2555
23351/2555 ศธ 0508/ว 1585
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2555
สกอ. อธิการบดี ขอความร่วมมือเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1924/2555
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 26 ธ.ค. 2555
23339/2555 -
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2555
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญเป็นประธานอุปถัมภ์งานบุญไถ่ชีวิตแม่โค - แม่กระบือมหากุศล ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1923/2555
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 26 ธ.ค. 2555
23342/2555 ศธ 64.26/ว 0532
ลงวันที่ 06 ธ.ค. 2555
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน "งานประมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 1922/2555
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 26 ธ.ค. 2555
23288/2555 จค 3-383/2555
ลงวันที่ 03 ธ.ค. 2555
โครงการ PPTS Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ" หลักสูตรมือใหม่ รุ่นที่ 4 - 5 ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1920/2555
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 26 ธ.ค. 2555
23341/2555 ศธ 0577/ว 1529
ลงวันที่ 07 ธ.ค. 2555
สกอ. อธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Asia Regional Open Course Ware and Open Education Conference 2012 (AROOC 2012) ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 1931/2555
ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 26 ธ.ค. 2555
23394/2555 ชม 0012/ว 2949
ลงวันที่ 06 ธ.ค. 2555
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดี การเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถทั่วไทยวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 1932/2555
ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 26 ธ.ค. 2555
23340/2555 กท(ก.พ.ค.) 0307/204
ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2555
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งสำเนาระเบียบ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร และสำเนาประกาศ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 1921/2555
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 26 ธ.ค. 2555
23206/2555 ศธ 0522.01/ว 6599
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2555
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1909/2555
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 24 ธ.ค. 2555
23295/2555 นร 1207.3/00181
ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2555
สำนักงาน ก.พ.ร. อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์และแผ่นพับ ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 1914/2555
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 24 ธ.ค. 2555
23247/2555 ชม 63371/ว 2088
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2555
สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลต้นเปา ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1910/2555
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 24 ธ.ค. 2555
23289/2555 ว.พ.ปค. ว 48/2555
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2555
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.) อธิการบดี โครงการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติราชการ ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 1911/2555
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 24 ธ.ค. 2555
23293/2555 พม 0317.26/3256
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2555
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อธิการบดี ขอรับการสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1912/2555
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 24 ธ.ค. 2555
23294/2555 ศธ 0513.10103/ว 5943
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดี รับสมัครคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1913/2555
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 24 ธ.ค. 2555
23116/2555 ศธ 64/ว 6089
ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2555
มหาวิทยาลัยทักษิณ อธิการบดี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรศาสตร์และบริหารธุรกิจ ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1899/2555
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 21 ธ.ค. 2555
23114/2555 ศธ 0521.2.08/ว 955
ลงวันที่ 07 ธ.ค. 2555
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติฯ ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 1898/2555
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 21 ธ.ค. 2555
23113/2555 ศธ 64/ว 5965
ลงวันที่ 06 ธ.ค. 2555
มหาวิทยาลัยทักษิณ อธิการบดี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฐิติภรณ์ เสาร์คำ ศธ 6392(1 ) / ว 1897/2555
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 21 ธ.ค. 2555
23087/ ศธ 0513.101/ว 5841-1
ลงวันที่ 06 ธ.ค. 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ขวัญชีวา กุณา ศธ 6392(1 ) / ว 1896/2555
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2555
e-office เอกสารแนบ นายภมร บัวระวงค์
วันที่ 21 ธ.ค. 2555
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไปข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ / 9 หน้า
งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 3013 - 14 โทรสาร 0 5321 7143, 0 5394 3002 
พัฒนาและออกแบบโดย:: ขวัญชีวา กุณา Copy right © 2003 All Right Reserved.
Mail to:: kwuan147@hotmail.com